ഹാശാ ആഴ്ച ശുശ്രുഷ ക്രമീകരണം

കോതമംഗലം ചെറിയ പളളിയിൽ ഹാശാ ആഴ്ച ശുശ്രുഷ ക്രമീകരണം

അഖില മലങ്കര സുവിശേഷ മഹായോഗം

യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ അഖില മലങ്കര സുവിശേഷ മഹായോഗം ഡിസംബർ 26 മുതൽ 31 വരെ പുത്തൻകുരിശിൽ .....

Embrace Eyeopeners & soul - stirrers!

Embrace Eyeopeners & soul - stirrers!
Makheekhooso 2018
Jacobite Syrian Orthadox youth Association(JSOYA)
Global youth conference
Venue :Holy cross college,puttady,idukki
Theme : Humility

Diocese news

The malankara syrian orthodox church’s faith and liturgy are similar to those observed by the universal syrian orthodox church such as the belief in trinity, jesus christ’s incarnation as the savior, holy cross, the church, holy bible, the divinity of the traditions, the creed of nicea, the observations of the sacramental rites, intercession of st.mary and saints, rites after death, prayers for the dead, daily prayers, lent, fasting, celebrating holy qurbana on sunday and other sacred days, church consecration, the three stages of priesthood which has the apostolic succession that comes from st. peter through the holy throne of antioch preserving the canonic laying on the hands, baptism, the holy cross, the three holy synods and the relics of holy fathers etc..