കന്നി 20 പെരുന്നാൾ.
2nd October 2017

കോതമങ്കലം ചെറിയപള്ളി കന്നി 20 പെരുന്നാൾ..

Kanni 20th perunnal
2nd October 2017

Marthoma cheriyapally kothamangalam kanni 20th perunnal

കോതമംഗലം കൺവൻഷൻ
22nd March 2017

കോതമംഗലം കൺവൻഷൻ 2017 മാർച്ച് 22 മുതൽ 26 വരെ

perunnal function
2nd October 2017

2nd october 2017 & 3rd october 2017

Flag hoisting
25th September 2016

331th dhukrono of st. eldho mor baselious marthoman . flag hoisting at marthoma cheria pally kothamangalam on 25 th sep 2016